Skip to main content

Puur Annemieke Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Puur Annemieke en een cliënt waarop Puur Annemieke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Puur Annemieke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Puur Annemieke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraak maken

Behandeling alléén volgens afspraak. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.

Aankomsttijd

Heeft u een afspraak/behandeling dan vraag ik u om echt op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Annulering

Alle afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur van tevoren worden afgezegd. Bij het afzeggen binnen 48 uur worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Betaling

Betaling dient te worden voldaan direct na de behandeling.

Tarieven

Alle genoemde prijzen/betalingen zijn inclusief BTW indien van toepassing. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor vergoedingen van zorgverzekeraars, zie website:

https://www.fagt.org/client-en-student/vergoeding-zorgverzekeraars

Privacy verklaring

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele wijze gedeeld met derden. Hoe Puur Annemieke omgaat met uw privacy vindt u in het Privacy document.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Puur Annemieke. Puur Annemieke zal de betreffende cliënt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Puur Annemieke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Puur Annemieke en de betreffende cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de betreffende cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Als er klachten zijn ben ik via de http://www.fagt.org aangesloten bij http://www.zorggeschil.nl en http://www.quasir.nl.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Puur Annemieke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Aansprakelijkheid

Puur Annemieke is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na de behandeling. Puur Annemieke is niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van onvolledige of verkeerde informatie dan wel verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en/of medicijngebruik behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol, geestverruimende middelen o.i.d. Wanneer u zich laat behandelen bij Puur Annemieke dan is dit geheel op eigen risico.

Toepasbaar recht

Op elke overeenkomst tussen Puur Annemieke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.